Запорожский Городской Союз Предпринимателей "Ника"

Главная » 2013 » Январь » 11 » Консультують фахівці відділу масово-роз’яснювальної роботи ДПС області
10:28
Консультують фахівці відділу масово-роз’яснювальної роботи ДПС області
Консультують фахівці відділу масово-роз’яснювальної роботи ДПС області

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
для юридичних осіб

 Коли підприємство може перейти на спрощену систему оподаткування?

Відповідно до пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (далі ПКУ), для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.
Новостворені підприємства, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої та шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
Платник податку на прибуток  може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам. Свідоцтво платника єдиного податку видається  безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви. 

  Які групи визначені для платників єдиного податку-юридичних осіб?
 
Юридична особа  може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона  відповідає встановленим вимогам.
Юридичні особи поділяються на такі групи платників єдиного податку:
- четверта група  - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 
обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;
- шоста група - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень. 
Звертаємо увагу, що з 04.01.2013 року (вступив в дію Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.12 №5503-УІ)  кількість працівників уже не обмежується.

Які встановлені ставки єдиного податку?

Згідно пункту 293.3 статті 293 ПКУ для четвертої групи платників єдиного податку відсоткова ставка податку встановлюється у розмірі:
-3% доходу - у разі сплати податку на додану вартість;
-5 % доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Для шостої груп платників єдиного податку ставка єдиного податку становить:
-7% доходу - у разі сплати податку на додану вартість;
-10 %доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Звертаємо увагу, що з 04.01.2013 року (вступив в дію Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.12 №5503-УІ)  ставка єдиного податку для шостої групи становить:
-5% доходу - у разі сплати податку на додану вартість;
-7 %доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.


Який звітний податковий період встановлений для платників єдиного податку? 

Відповідно до статті 294 ПКУ, податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої та шостої груп є календарний квартал.
 Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Для підприємств, які перейшли на сплату єдиного податку із податку на прибуток, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
Для (новостворених підприємств, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,  перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.
       У разі державної реєстрації припинення підприємств-платників єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.
      У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.
 
В який термін сплачується  єдиний податок?

Відповідно до пунктів 295.3 статті 295 ПКУ, платники єдиного податку четвертої та шостої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Які суми включаються до складу доходу платника єдиного податку?

Згідно зі статтею 292 ПКУ, доходом для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
       При продажу основних засобів дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
      До суми доходу платника єдиного податку включається:
- вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг);
- сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;
- вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.
           
           Чи передбачені обмеження в порядку розрахунку за поставлені товари (роботи, послуги)? 

Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (291.6 статті 291 ПКУ).
 Отже, юридичні особи - платники - єдиного податку не мають права здійснювати бартерні операції, операції переведення боргу, переуступки права вимоги боргу, вексельні операції, тобто погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом ніж грошовим.

Яким чином оподатковуються посередницькі договори?

У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (пункт 292.4 статті 292 ПКУ).
 Статтею 1000 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ)  визначено, що за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. 
За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу (стаття 929 ЦКУ). 
       Статтею 295 Господарського Кодексу України визначено, що комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійснені ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.
      За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (стаття 1011 ЦКУ). Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановленим у договорі комісії (п.1 статті 1013 ПКУ).
    Тобто, особливістю договорів комісії, доручення, транспортного експедирування, агентських договорів є те, що за ними право власності на товар чи послугу не переходить до комісіонера (повіреного). За посередницькі послуги комісіонер (повірений) отримує винагороду від комітента (довірителя), яка і є його доходом.
      Таким чином з метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та обчислення суми єдиного податку, доходом юридичної особи - платника єдиного податку, який здійснює діяльність за посередницькими договорами, є сума отриманої винагороди.

У разі відвантаження продукції нерезиденту як відобразити дохід за такою операцією? 

Відповідно до пункту 292.5. статті 292 ПКУ, дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

За якою датою необхідно відображати дохід?

Як визначено пунктом 292.6.статті 296 ПКУ,  датою отримання доходу платника єдиного податку є:
- дата надходження коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, 
- дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг),
- дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
- дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати податку на прибуток.

Які суми не включаються до складу доходу платника єдиного податку?

 Пунктом  292.11 статті 292 ПКУ передбачено, що  до складу доходу не включаються:
- суми податку на додану вартість;
-суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
-суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
-суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
- суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
-суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати податку на прибуток, вартість яких була включена до доходу;
-суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати податку на прибуток;
-суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
-суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;
- дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом.
Крім того, при визначенні обсягу доходу, що дає право підприємству зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди (п. 292.15 статті 292).

Які наслідки виникають у  разі порушення умов застосування спрощеної системи? 

Як визначено пунктом 293.5 статті 293 ПКУ, для підприємств-платників єдиного податку четвертої та шостої груп ставки єдиного податку встановлюються у подвійному розмірі:
- до суми перевищення граничного обсягу доходу;
- до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж готівковий чи безготівковий;
         -до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
 
       Які наслідки виникають якщо платник єдиного податку перевищить встановлені розмірі доходу?

Платники четвертої групи, які перевищили граничний розмір доходу (5 млн. грн.) в наступному податковому (звітному) кварталі мають право за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку шостої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування.
Платники шостої групи,які перевищили граничний розмір доходу (20 млн. грн.) зобов’язані  перейти на сплату податку на прибуток.

Чи передбачено ведення Книги доходів та витрат платком єдиного податку –юридичною особою? 

Відповідно до підпункту 296.1.3 статті 296 ПКУ, платники єдиного податку четвертої та шостої груп використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат.
Тобто при визначенні обсягу доходу платником єдиного податку-юридичною особою ведення книги обліку доходів та витрат не передбачено, а показники визначаються на підставі ведення бухгалтерського обліку.

В які терміни подається податкова декларація?

Як визначено пунктом 296.3 та підпунктом 296.5.4  статті 296  ПКУ платники єдиного податку четвертої шостої груп подають до органу державної податкової служби  за місцем податкової адреси податкову декларацію  у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду 
У податковій декларації окремо відображають:
-обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку;
         -обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку у разі перевищення обсягу доходу.
У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж готівковий та/або безготівковий, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування,  платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

Які податки не сплачує юридична особа, що застосовує спрощену систему оподаткування? 

Згідно з пунктом 297.1 статті 297 ПКУ платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:
- податку на прибуток підприємств;
- податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку 3% або 7%
-земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
-збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

В яких випадках підприємство зобов’язане перейти на сплату податку на прибуток?

Як визначено підпунктом 298.2.3 статті 298 ПКУ  платники єдиного податку четвертої та шостої груп зобов'язані перейти на сплату податку на прибуток, у таких випадках та в строки:
-у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого  платникам єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
 -у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку шостої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
-у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж готівкові та/або безготівкові, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
- у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
-у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
Просмотров: 720 | Добавил: kolyaka | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Суббота, 17.04.2021, 11:43
Приветствую Вас Гость

Поиск

Календарь

«  Январь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 52

Друзья сайта

 • Асамблея ГО МСБУ
 • Политическая партия "Новая жизнь"
 • Верховна Рада України
 • Офіційний портал Запорізької міської влади
 • ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМЦІВ "КРАЙ"
 • Статистика


  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0